« REA! | Main | Rynninge IKs julmarknad! »
onsdag
dec042013

Julmagasin 3 är här!

Julen närmar sig med stormsteg! På våra facebooksidor sker nedräkning och julklappstips varje dag och idag var det även dags för julmagasin 3 att släppas! 
Bläddra genom att klicka här. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>