« Studentkort! | Main | Presentpapper! »
torsdag
maj222014

Mors dag! 

Ni har väl inte missat att det är mors dag på söndag?
Vi har de bästa presenterna vare sig du vill göra något eget, hitta något färdig eller ge bort något mamma kan göra själv!
Vi har idéer & inspiration, välkommen in! :) 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>